A A A
piw logo

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu KIA K2700 II

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Przechodnia 4 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 275 23 54, faks: 86 275 36 49 .
www.piw-wysmaz.pl
e-mail: agajdzinski@piw-wysmaz.pl


2. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku objętych postępowaniem:
Samochód ciężarowy do 3,5t. KIA K2700 II ;2,7D Container BWM G686
rok produkcji: 2001
wyposażenie dodatkowe: radioodtwarzacz, spoiler dachowy.


3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 16.06.2016 r.
o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć
w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.Przechodniej 4 w dniu 15 –16.06.2016 r.
w godz. 800-1055.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 275 23 54.

5. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ustalono na 4800 zł(słownie złotych: cztery tysiące osiemset zł).

6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości
240 zł (słownie: dwieście czterdzieści zł) w kasie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem w dniu przetargu do godz. 1055.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.
3. Wadium złożone przez nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane :
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2. oferowaną cenę i warunki zapłaty,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu,
4. nr rejestracyjny i typ samochodu będący przedmiotem przetargu,
5. datę złożenia oferty i podpis oferenta.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedającego – sekretariat lub ze strony internetowej www.piw-wysmaz.pl

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem ul. Przechodnia 4, 18-200WysokieMazowieckie
z dopiskiem ”Oferta przetargowa na zakup samochodu”.
2. Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii do dnia 16.06.2016 r. do godz. 1055 .
3. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Oferenta ceny nabycia.

10. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

11. Inne informacje:
1. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę
2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.,
b. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Wysokie Mazowieckie, dnia 02.06.2016r

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu (.pdf)

wzór oferty (.pdf)

wzór umowy (.pdf)

zdjęcie z przodu

zdjęcie z tyłu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu II

Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 03.06.2016 10:26
Dokument oglądany razy: 1679
Podlega Ustawie