A A A
piw logo

inspektor weterynaryjny do spraw: Zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny
do spraw: Zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
WYSOKIE MAZOWIECKIE

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
UL. PRZECHODNIA 4,
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

WARUNKI PRACY


Praca w warunkach biurowych oraz w terenie- narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
Pomieszczenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy.


ZAKRES ZADAŃ


Zapobieganie ,rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym choroby Aujeszkyego , ASF
Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt
Planowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii, oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczących chorób zakaźnych. Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi.
Nadzorowanie terminowości badań kontrolnych związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w szczególności ASF.
Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.
Nadzór i pobieranie prób w kierunku ASF od dzików przetrzymywanych w chłodniach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE


Wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
Bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
Umiejętność stosowania i egzekowania prawa w praktyce.
Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
Umiejętność obsługi komputera
Umiejętność pracy w zespole.
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE


staż pracy: co najmniej 1 rok


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE


CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE


Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody n aprzetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Przechodnia 4


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt do inspektora ochrony danych: 86 275 23 54
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową ,pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 08.08.2020
Dokument oglądany razy: 622