A A A
piw logo

technik weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

technik
do spraw: technik weterynaryjny
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:


WYSOKIE MAZOWIECKIE

ADRES URZĘDU:


POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
UL. PRZECHODNIA 4
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

WARUNKI PRACY


Praca w warunkach biurowych oraz w terenie - narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym,
Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
Pomieszczenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy


ZAKRES ZADAŃ


Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
Pobieranie i wysyłanie prób do badań,
Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad realizacją programów monitoringowych choró zakaźnych zwierząt,
Prowadzenie rejestru pobranych prób, sporządzanie sprawozdań związanych z realizowanymi zadaniami,
Przeprowadzanie kontroli środków transportu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego


WYMAGANIA NIEZBĘDNE


Wykształcenie: średnie technik weterynarii
staż pracy: co najmniej 1 rok Staż pracy w administracji państwowej
Prawo wykonywania zawodu technika weterynarii
Prawo jazdy kat. B
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
Umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE


Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE


CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśne przestępstwo skarbowe
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE


Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Przechodnia 4
18-200 Wysokie Mazowieckie


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Kontakt do inspektora ochrony danych: 086 275 23 54
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE:

miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy te jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 08.08.2020
Dokument oglądany razy: 653